• Yael Bamberger

שבירת מוסכמות בעיצוב הכיתהכך נראה אחד מספסלי הלימודים בבית הספר "פגסוס" בקריסצ'רץ' שבניו-זילנד. אולי הוא פחות נוח, אולי הילדים מתקשים לשבת עליו "יפה" (...), אבל הוא מנכיח בכיתה חשיבה מחוץ לקופסה.

יותר מזה, הוא מראה שאפשר לקחת חומר או אביזר מעולם אחד, ולעשות בו שימוש בעולם אחר.

מעבר לעיצוב היפה, הוא משמש השראה. השראה בעלת ערך חינוכי של חשיבה מחוץ לקופסה, של שימוש במשאבי סביבה, של שימוש מגוון בחומרים ושל עשייה ויצירה.

היצירה הזו גם מראה לנו שאין צורך בהשקעה תקציבית עצומה כדי לעצב את כיתת המאה ה-21. לא הטכנולוגיה היא היוצרת את החדשנות, אלא החשיבה והתפיסה.

#מרחבילמידה #מרחביM21

17 views

EDQUEST - Twist in Education  |  מרחבי למידה חווייתיים  |  edquestt@gmail.com  

ישראל 054-6984921  |  אירופה 44-748-0333-986