• Yael Bamberger

פילים בכיתה


מה היה קורה אם היינו מכניסים פיל לכיתה?

סביר שלא היתה מתרחשת שם למידה רגילה. היה קצת רעש, בלאגן, התלהבות, מעורבות...

לחלק (מהמבוגרים) היה מפריע שהוא מסתיר את הלוח.

אז אולי נוציא את הלוח?

אנדרו פורד מדבר בסרטון המצורף על שינויים בכלל ושינויים בחינוך בפרט. הוא מתאר בצורה יפה מאוד כיצד שינוי בעיצוב מרחב הלמידה יכול להיות פיל בכיתה, ולגרום לשינויים חינוכיים רצויים. מומלץ!


#מרחבילמידה #מרחביM21

7 views

EDQUEST - Twist in Education  |  מרחבי למידה חווייתיים  |  edquestt@gmail.com  

ישראל 054-6984921  |  אירופה 44-748-0333-986